Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem (Klient) a pozorovnou Na špalku, pozorovna@naspalku.cz, www.naspalku.cz, Dorota Špalková, Němčičky 312. (na špalku) jako pozorovna, jejichž předmětem je poskytování prostoru k pozorování a dále poskytování služeb, které s pozorováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany na špalku jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Smlouva mezi na špalku a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách na špalku (Rezervace) a potvrzením této rezervace ze strany na špalku zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a na špalku potvrzením objednávky Klienta ze strany na špalku nebo potvrzením nabídky na špalku ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který na špalku poskytuje Klientovi pozorovnu k přechodnému pronájmu, umístění pozorovny (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové pozorování, způsob platby a její splatnost. 

2.3 na špalku eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervace a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Minimální doba pozorování jsou 2 dny (jedna noc). 

2.6 Maximální počet osob, které mohou současně pozorovat v posedu, je 4 dospělé osoby nebo dospělý pár se 3 dětmi. 

2.7 Klient se zavazuje při rezervaci pozorování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervaci provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje na špalku za účelem napravení těchto chyb. na špalku neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s na špalku anebo ve Smlouvě.

2.8 na špalku je povinen poskytnout Klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit Klientovi řádně objednané služby a při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit Klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

2.9 na špalku je povinen v případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany Klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok na špalku na stornovací poplatky, vyplatí Klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

2.10  Klient není oprávněn v pozorovně či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s mobilní jednotkou. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat majitele na šplaku a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

2.11 Klient je povinen pozorovnu kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem.  

2.12 Na špalku nenese žádnou odpovědnost a neodpovídá za škody, kterých se dopustil Klient (a všechny osoby, které jsou v přítomni v pozorovně spolu s Klientem). Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s nímpozorujících po dobu ubytování. Na špalku nenese odpovědnost za cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty. Klient v případě krádeže nebude vymáhat po na špalku žádnou peněžní a jinou náhradu. Dále na špalku nenese odpovědnost za volně zaparkovaný automobil nebo jiný dopravní prostředek v blízkosti pozorovny.

2.13 Při předání pozorovny je majitel nebo zástupce na špalku oprávněn od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely zpracování Smlouvy o krátkodobém pronájmu,

které vyplývají ze zásad na špalku ohledně zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil.

2.14 Klient se zavazuje, že pozorovnu a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje pozorovnu, k pozorovně a jejím budoucím Klientům. Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v pozorovně v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit. 

2.15 Na špalku upozorňuje Klienta, že v době pozorování v pozorovně a jejím okolí může být spojeno s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním pozorující v pozorovně musí používat pozorovnu a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli.  Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání pozorovny a pro pohyb v okolí, která jsou součástí těchto Podmínek nebo jsou dostupná v pozorovně v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání pozorovny a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a dalším osob, které jsou součástí pozorování a životním prostředí. 

2.16 Klient a osoby, které s ním sdílí pozorovnu v rámci rezervace, se zdrží kouření v mobilní jednotce, nebude vnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození pozorovny. Dále se Klient zavazuje vrátit pozorovnu při odjezdu čistou a nepoškozenou

2.17 V případě poškození pozorovny v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je na špalku oprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

2.18 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.17 našpalku je oprávněna před uplynutím sjednané doby pozorování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

Klient není oprávněn přenechat mobilní jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo jakkoliv poskytnout pozorovnu osobám nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

 

III. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

 1. Platný ceník poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách www.naspalku.cz
 2. Úhrada služeb proběhne vždy skrze platební bránu či službu PayPal.
 3. Poskytoval není plátce DPH a ceny jsou uvedeny včetně sazby DPH.

V. POTVRZENÍ POBYTU

 1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené poskytovatelem e-mailem. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně poskytovatele e-mailem na adrese: pozorovna@naspalku.cz.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100 % z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

VI. NÁSTUP, KAUCE A POKUTY

 1. Ubytování probíhá vždy od 15:30 samostatně, dle instrukcí, které přijdou klientovi s dostatečným předstihem emailem. Check-out je nejpozději v 11:30 následujícího dne.
 2. Klient bere na vědomí, že ve vyhlídkovém posedu není povoleno jakékoliv zvíře.
 3. Poskytoval je oprávněn účtovat klientům následující pokuty:
  1. za kouření v budově 5 000 Kč, 
  2. zvíře 2 500 Kč,
  3. rozdělávání ohně mimo vyznačená místa 5 000 Kč,
  4. jakákoliv jiná nepovolená manipulace s ohněm 5 000 Kč.

VII. STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Klient má právo kdykoliv rezervaci zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervace za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na email pozorovna@naspalku.cz.
 2. Storno podmínky pozorovny na špalku v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:
  1. 30 – 15 dní před příjezdem 0 % z celkové částky za ubytování,
  2. 14 dní a méně před příjezdem 100 % z celkové částky.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobními údaji se rozumí informace o klientovi, na základě kterých lze klienta přímo či nepřímo identifikovat.
 2. V souladu s poskytováním služby vyžaduje poskytovatel v rámci objednávky/rezervace povinné osobní údaje. Veškerá práva klienta, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem poskytovatel zpracovává osobní údaje, naleznete na webových stránkách www.naspalku.cz .
 3. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje klienta způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP.
 4. Provedením objednávky/rezervace udělí klient v rámci samostatného souhlasu informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto VOP poskytovateli jako správci, za účelem identifikace klienta při využití služby. Klient dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména cílení reklamy a zasílání obchodních sdělení.
 5. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 (tří) let, neodvolá-li svůj souhlas klient dříve. Tím není dotčena povinnost poskytovatele zpracovávat osobní údaje klienta po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v souladu s nimi.
 6. Správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Seznam uvedených osob je k dispozici v sídle poskytovatele.
 7. Klient bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti klientů nebo třetích osob.
 8. Každý z klientů je povinen se před odesláním objednávky/registrace služby seznámit se zásadami ochran osobních údajů a se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit svůj souhlas. Souhlas je nutné vyjádřit přímo zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím souhlas potvrdit. Pokud klient souhlas neudělí, objednávka/registrace nebude provedena a služby mu nebudou poskytnuty.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
 2. Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě podepsané smlouvy o krátkodobém pronájmu, dle uvedených podmínek.
 3. Platbu lze provést přes platební bránu. Platbu nelze provést platební kartou či v hotovosti na místě.
 4. Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 16. září 2021. Změny a doplňky těchto podmínek mezi poskytovatelem a klientem mohou být individuálně upraveny výlučně písemnou formou.
Přejít nahoru