Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí

Toto jsou zásady ochrany soukromí pozorovny Na špalku, Němčičky 312, 69107 (Pronajímatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.naspalku.cz  (Web) a poskytovatele služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na Webu (Podmínky), zejména krátkodobého pronájmu pozorovny  a souvisejících služeb či produktů (Služby).

Přečtěte si, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste uživatelem našich Služeb, například pokud si rezervujete pronájem v naší pozorovně, pokud si objednáte dárkový voucher, pokud se přihlásíte k našemu newsletteru, ale též pokud nám dodáváte služby nebo s námi jinak spolupracujete (Vy). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

 

Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když si u nás rezervujete termín k pozorování, budeme muset pracovat s Vašimi údaji po nezbytnou dobu před a v průběhu pozorování, abychom Vám mohli v pořádku poskytnout Služby, které jste si objednali.

(B) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které si objednal Váš zaměstnavatel. Například pokud s námi komunikujete za zaměstnavatele, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji. To je naším oprávněným zájmem.

(C) Případně vymáhat naše práva ze smluv, které s Vámi uzavřeme, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči nám z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu objednaného zboží nebo služby.

(D) Řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a námi případně vzniknou, ať už z uzavřených smluv, při užívání našich stránek nebo z jiných důvodů.

(E) Zasílat Vám naše obchodní sdělení (newslettery), zejména o námi nabízených službách nebo zboží, novinkách v našem sortimentu, slevách, zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti naší společnosti.

(F) Vytvářet statistiky o naší obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání dalších našich služeb.

(G) Řádně vést naši obchodní administrativu a účetnictví a plnit naše daňové povinnosti  a archivovat naši dokumentaci. S jakými osobními údaji pracujeme? 

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám (například když si rezervujete pozorování v mobilní jednotce, objednáváte dárkový voucher nebo jiné související služby či produkty nebo se přihlašujete k newsletteru) a při využívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte, když nám dodáváte služby.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. 

 

K čemu nám Vaše údaje slouží?

(A) Provozování a rozvíjení naší podnikatelské činnosti. Zkvalitňování námi poskytovaných produktů a služeb.

(B) Provozování našich webových stránek, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti. Propagace naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízených služeb nebo zboží, novinek v našem sortimentu, slev, zajímavých akcích a jiných zajímavostí týkajících se naší činnosti.

(C) Vymáhání našich právních nároků.

(D) Zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, jejich uživatelů.

(E) Ochrana našeho majetku, ochrana života, zdraví a majetku našich zaměstnanců, obchodních partnerů, klientů, jakož i všech osob, které se pohybují v prostorách naší společnosti.

 

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

Délka zpracovávání osobních údajů záleží na účelu a důvodu zpracování daného osobního údaje. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.

(A) Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.

(B) V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracováváme, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.

(C) Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracováváme Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky naši povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování budeme mít i jiný důvod (např. zanikne náš oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi nebo naše právní povinnosti), můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud nám k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračujeme.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme především ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a zpracováváme je především my sami pro naše účely. V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržíme od třetích osob nebo je předáme třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména:

  1. naši účetní a daňoví poradci,
  2. naše právní zastoupení,
  3. naši obchodní partneři;
  4. naše IT oddělení;
  5. poskytovatelé datových uložišť a cloudových služeb;
  6. osoby, které nám poskytují marketingové a PR služby;
  7. orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady);
  8. orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství).

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(A) Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžadujeme pouze v těch případech, kdy nemůžeme Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas proto žádáme jen ve výjimečných případech, např. za účelem zasílání obchodních sdělení, vytvoření a provozu.

(B) Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb. 

(C) Chcete-li odvolat souhlas se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail případně dopis na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený za účelem zasílání obchodních sdělení je možno odvolat také odhlášením se z jejich odběru prostřednictvím odkazu umístěného v e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení.

(D) Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku (k právu vznést námitku blíže viz. odst. 2.6. Zároveň máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz odhlásit se z odběru obchodních sdělení. V případě obdržení Vaší námitky proti zasílání obchodních sdělení nebo odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady o ochraně osobních údajů můžou být z naší strany měněny. Zásady v aktuálním znění najdete vždy na našich webových stránkách naspalku.cz. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat e-mailem.

Pro potřeby komunikace je jako písemná forma brána také forma e-mailem. 

Zásady v tomto znění se použijí od 16. září 2021.

Přejít nahoru